wuweitao

منشا استرس یا فشارهای عصبی

منشا استرس یا فشارهای عصبی

بوجود آمدن هر چیزی مستلزم پایان یافتن چیزدیگری است همان طور که بدست آوردن هر چیزی مستلزم از دست دادن چیز دیگری است،...